Digital Campus Opleidingen

Digitalcampus.nl heeft in samenwerking met The Hague Executive Campus een unieke lijn van opleidingen ontwikkeld voor Digital Strategy professionals en managers, waaronder een drietal gespecialiseerde Masteropleidingen, die zijn geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaams Accrediteringsorganisatie).

Volgens de filosofie van The Hague Executive Campus zou het juist zo moeten zijn dat senior lijnmanagement de regievoering in handen neemt van competenties die een organisatie moet ontwikkelen om ook op langere termijn levensvatbaar te blijken. Juist in een tijdperk waarin door steeds radicaler wordende innovaties en technologieën de levenscyclus van organisaties exponentieel korter wordt is de ontwikkeling van generieke competenties niet meer toereikend, maar vereist het door specialisten lijnmanagement gestructureerde maatwerk gebaseerd op fundamentele analyses.

Voor de totstandkoming van onze programma’s en opleidingscurriculum is in een co-creatie setting nauwlettend en nadrukkelijk geluisterd naar senior lijnmanagers van toonaangevende Nederlandse bedrijven. Hierdoor is een genuanceerde en beargumenteerde balans tussen de disciplines bedrijfskundige-, marketing-, en online vakken gerealiseerd, met als doel de fundamentele vorming van senior professionals met serieuze carrièreambities.


Master of Strategic Management (MSM)

De Master of Strategic Management opleiding wordt gedurende het studiejaar 2014-2016 alleen in company aangeboden.

Neem contact op met de heer Oedith Jaharia, programmadirecteur bij The Hague Executive Campus.


Master of ICT & Business Innovation (MBI)

De Master of ICT & Business Innovation opleiding wordt gedurende het studiejaar 2014-2016 alleen in company aangeboden.
Neem contact op met de heer Oedith Jaharia, programmadirecteur bij The Hague Executive Campus.


Master opleidingen digital strategy

De leerlijn Digital Strategy omvat ontwikkelingsmogelijkheden in digitale strategie vanaf het niveau trainees met een HBO opleiding en minimaal 2 jaar werkervaring tot en met de rang van Chief Digital Officer (CDO), top professionals met minstens 10 jaar relevante werkervaring.

De leerlijn is ontwikkeld voor hoger opgeleide marketeers (Master of Marketing, MM), bèta professionals (Master of ICT & Business Innovation, MBI) en leden van het midden- en hoger management (Master of Strategic Management, MSM). Alle programma’s hebben een vergelijkbaar doel. Fundamentele persoonlijke- en inhoudelijke vorming van ambitieuze professionals om hogere management posities te bekleden binnen het werkveld van Digital Strategy of een hogere management positie te bekleden binnen .com ondernemingen


De Master of Marketing (MM), Specialisatie Digital Strategy

De Master of Marketing is een NVAO geaccrediteerd Masterprogramma waarin “Digital Strategy” de rode draad vormt tussen de verschillende blokken. Er zijn grote kansen weggelegd voor talenten die de digitale transformatie van een organisatie kunnen vormgeven, nu en in de toekomst. Dit vereist kennis en kunde op tal van deelgebieden die zich ook nog eens snel ontwikkelen zoals bijvoorbeeld: SEO/SEA, Google analytics, usability, sociale media en mobile. Daar komt bij dat het vak van online specialist de marketingkolom overstijgt. Het digitaal verbinden van klanten aan merken beperkt zich niet tot marketing en ICT. Ook customer service, legal, supply chain en inkoop zijn cruciale schakels in de digitale waardeketen. Het gaat om de combinatie van ‘bricks & clicks’, ketenintegratie en digitale (service) platforms.

Kandidaten die ons Master of Marketing programma succesvol afronden overzien de samenhang van complexe vraagstukken bij de implementatie van digitale strategie in de organisatie. U bent in staat om:

Toekomstige industrieën en bedrijfsprocessen te definiëren
Complexe digitale producten en bedrijfsmodellen te implementeren
Sturing en leiding te geven aan complexe veranderingsprocessen

SENSE OF URGENCY
Het gevoel van urgentie voor het hebben van een “Digital Strategy” sijpelt in de bestuurskamers door, met fundamentele strategische herijkingen als gevolg. Meer clicks, minder bricks en een optimale digital experience voor de klant als gevolg van de door digitale ontwikkelingen gedreven “paradigm shift”. Er heeft zich een onomkeerbaar proces ingezet waarbij ontwikkeling en implementatie van een doordachte digitale strategie een noodzakelijke voorwaarde is voor ondernemingen die hun continuïteit op lange termijn willen waarborgen.

Maar welk type professional kan deze buitengewoon gecompliceerde transitie initiëren? En hoe worden deze professionals gevormd? Welke fundamentele opleiding en achtergrond hebben ze? Maar belangrijker nog: welke nieuwe competenties en vaardigheden liggen ten grondslag aan de succesvolle “Digital Strategist”? Daarmee is de beschikbaarheid van digitaal talent een kritieke succesfactor voor iedere organisatie in de realisatie van haar digitale ambities.

VOOR MARKETEERS, BETA’S EN GENERALISTEN
De leerlijn in Digital Strategy omvat ontwikkelingsmogelijkheden in digitale strategie, voor werkende professionals, vanaf het niveau van trainee met minimaal een HBO opleiding en 2 jaar werkervaring tot en met de rang van Chief Digital Officer (CDO), top professionals met minstens 10 jaar relevante werkervaring. De leerlijn is ontwikkeld voor hoger opgeleide marketeers (Master of Marketing, MM), bèta professionals (Master of ICT & Business Innovation, MBI) en leden van het midden- en hoger management (Master of Strategic Management, MSM). Het doel van alle programma’s is fundamentele persoonlijke- en inhoudelijke vorming om hogere management posities te bekleden binnen het werkveld van Digital Strategy of een hogere management positie te bekleden binnen .com ondernemingen. De facto kunnen alle masteropleidingen binnen de leerlijn Digital Strategy dus worden beschouwd als fundamentele managementopleidingen.

Alhoewel de drie leergangen hetzelfde doel dienen, namelijk een key managerial bijdrage in de te realiseren digitale strategie van de organisatie, zijn de uitgangspunten totaal verschillend. De Master of Marketing (MM) opleiding vindt haar inspiratie in de bedrijfskunde, terwijl de Master of ICT & Business Innovation (MBI) opleiding sterk door technologie & innovatie wordt beïnvloed. De Master of Strategic Management (MSM) opleiding vindt haar weerslag in een andere discipline en is gebaseerd op organisatiewetenschappen. Ook de rollen die de MM, MBI en MSM in de organisatie vervullen zijn anders. De MM is een sterk naar de markt gerichte lijnmanager met een externe focus, terwijl de MBI sterk gefocust is op de werking van de interne ICT systemen. Beiden nemen een frontpositie in als het gaat om het day-to-day management van de digitale onderneming. Het MSM programma daarentegen is sterk gericht op “het strategisch leiden van achteruit”, namelijk het vanuit een dirigerende rol coördineren van de organisatietransitie naar het digitale tijdperk.

Alle digitalstrategy.nl programma’s zijn tot stand gekomen in een co-creatie setting. Bij de totstandkoming van het opleidingscurriculum is nauwlettend en nadrukkelijk geluisterd naar opleidingsexperts van onderwijsinstelling Avans+, onderzoekers van top universiteiten en eindverantwoordelijke professionals van toonaangevende Nederlandse bedrijven. Hierdoor is een balans tussen de bedrijfskundige, marketing, en online vakken gerealiseerd, met als doel de fundamentele vorming van senior professionals met serieuze carrièreambities.

Maar daarmee is hun betrokkenheid bij de programma’s niet ten einde gekomen. Alle betrokken partijen maken deel uit het programmatoezicht en de adviesraad van de digitalstrategy.nl opleidingen, en zijn nadrukkelijk ook bij de uitvoering van de programma’s betrokken.

DISRUPTIVE TECHNOLOGIES
Ontwrichtende technologieën bezorgen het regulier management nieuwe uitdagingen. Zo is volgens Standard & Poors de gemiddelde levensduur van een beursgenoteerd bedrijf sinds de jaren 60 teruggelopen van 62 jaar naar 15 jaar. Nieuwe markttoetreders staan 24/7 klaar om met baanbrekende business modellen het marktleiderschap over te nemen van de gevestigde orde. Marktpartijen die hun innovatie kracht niet kunnen laten gelden zijn overgeleverd aan de economische gevolgen toegebracht door organisaties die succesvol creatieve destructie kunnen toepassen.
Massamarkten worden massa niches, consumenten worden producenten en co-creatie wordt een vast onderdeel van het business model. Het is zaak om mee te bewegen in het tempo van de consument, die sinds jaar en dag al leeft naar de nieuwe digitale wetmatigheden. Dit vraagt om anders denken, anders communiceren én anders organiseren.

MARKETING CHANGE AGENTS GEVRAAGD
Als (digitale) zwaard van Damocles dwingt het ‘innovator’s dilemma’ organisaties tot een nieuwe kijk op de werkelijkheid, en dus met een paradigmaverschuiving als gevolg. Ingegeven door nieuwe digitale toepassingen moeten bedrijven hun waardeproposities herzien. Met nieuwe diensten en producten komen ze de mondige ‘connected consumer’ tegemoet. De inzet van sociale media, mobiele toepassingen en big data biedt hiertoe volop mogelijkheden, en verdient dus ook structurele aandacht op het allerhoogste niveau.
In dit spanningsveld helpt het Master of Marketing Digital Strategy programma je om je capaciteiten, inzetbaarheid en toegevoegde waarde te vergroten op het gebied van Digital Strategy. Dit door je in staat te stellen om de juiste fundamentele kennis, kunde en vaardigheden te ontwikkelen. De verworven praktijkervaring in combinatie met een master titel verschaffen je een ideale uitgangspositie voor een managementcarrière binnen de steeds belangrijker wordende ‘online kolom’ van toonaangevende bedrijven. Digitale bedrijfskunde pur sang.

De Master of Marketing Digital Strategy programma bestaat uit de volgende onderdelen:

– Drie semesters van zes maanden, in totaal dus een studieduur van 18 maanden;
– Vier inhoudelijke masterclasses en een thesis;
– Twee consultancy projecten op Raad van Bestuur niveau en een studiereis naar USA.

EERSTE SEMESTER
De opleiding start met de masterclass Marketing Strategy die laat zien hoe verschillende strategische marketinginstrumenten met elkaar verbonden zijn en op elkaar afgestemd worden. De tweede masterclass gaat over de vraag hoe marketing als strategisch instrument ingezet kan worden om een bijdrage te leveren aan de gestelde organisatiedoelstellingen door de online en offline marketingprocessen van de organisatie te verbinden aan baanbrekende en ontwrichtende technologische innovaties. De kandidaat doet uitgebreid kennis op van technologie management en technologische innovaties als big data, cloud technologie, 3D-printing, internet of things, etc.

TWEEDE SEMESTER
Het tweede semester van de opleiding start met de masterclass Business Management die nader ingaat op de rol van Marketing met betrekking tot bedrijfsvoering en de strategische keuzes die daarbij aan bod komen. Hierbij komen andere bedrijfskundige disciplines zoals strategie, inkoop, logistiek, finance, uitgebreid aan de orde.
De tweede masterclass van het semester gaat over de commerciële dynamiek van digitale strategieën. De rol die Digital Strategy en Online Marketing vervullen binnen de commerciële en marketing doelstellingen van de organisatie komen hierbij uitgebreid aan de orde.
DERDE SEMESTER
In het derde semester focust de kandidaat zich op een drietal zaken:

– verbreding van het wereldbeeld door een bezoek aan Silicon Valley;
– versterken van adviesvaardigheden door “Board Room Advisory” training en
– het onder professionele begeleiding uitvoeren van twee complexe consultancy projecten.

In het derde semester gaat de kandidaat afstuderen aan de hand van een thesis en tevens verder werken aan zijn persoonlijke leiderschap onder begeleiding van een ervaren coach met een bewezen record. De doorlooptijd van de thesis beslaat semester 2 en 3.

TOELATING
De Master of Marketing (MM), specialisatie “Digital Strategy” is een intensief programma van 18 maanden voor, in beginsel alleen, marketingprofessionals met minimum 5 jaar relevante werkervaring en een afgeronde opleiding op minimaal bachelor niveau, bijvoorbeeld een HBO-CE of een NIMA-C, die een hoge leidinggevende functie ambiëren. De MM kandidaat ontwikkelt niet alleen zijn of haar hard skills bij The Hague Executive Campus. Ook aan interpersoonlijke vaardigheden, de soft skills, wordt veel aandacht besteed door middel van coaching en training van de kandidaat alsmede meerdere consultancy projecten die de kandidaat uitvoert in opdracht van bestuurders van toonaangevende organisaties.

Behalve dat kandidaten uiterst gemotiveerd moeten zijn voor deze intensieve en zware opleiding dienen zij tevens over sterke kwantitatieve en analytische vaardigheden te beschikken. Een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een vereiste gezien de hoeveelheid Engelstalige literatuur.

PROCEDURE EN TIJDSINVESTERING
Voorafgaand aan de start van de opleiding ontvangen wij graag een uitgebreid CV van de kandidaat met een kopie van het hoogst behaalde diploma. In een uitgebreid persoonlijk adviesgesprek bespreken we vervolgens graag de wederzijdse verwachtingen en worden eventuele vragen beantwoord.
Het programma beslaat drie semesters van zes maanden, met eens per maand drie opeenvolgende collegedagen en een afstudeerthesis. Daarnaast besteedt de kandidaat 20 uur per week aan voorbereiding en zelfstudie. Door de modulaire opzet kent de opleiding meerdere instroommomenten. De kandidaat sluit de opleiding af met een Master thesis. Kandidaten die het MM programma met succes afronden ontvangen het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie) geaccrediteerde getuigschrift Master of Marketing van Avans+ en mogen de titel MM achter hun naam voeren.

De Master of Marketing (MM), specialisatie “Digital Strategy” start jaarlijks in maart. De investering voor de master bedraagt € 19.975,- en is vrij van btw voor particulieren. De bijkomende kosten voor leermiddelen en voor het arrangement bedragen € 2.400,-. U kunt het cursusbedrag in één keer betalen. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om in twee termijnen van elk € 10.587,- of in 20 termijnen van elk € 1.110,- te betalen. Deze bedragen zijn exclusief kosten voor leermiddelen en het arrangement. Deze dienen in zijn geheel voor aanvang van de opleiding te worden voldaan.
SCHOLING EN DE FISCUS
Bedrijven kunnen de kosten van een cursus of opleiding volledig als zakelijke kosten opvoeren. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

HET RESULTAAT
Na het succesvol afronden van de Master of Marketing, specialisatie Digital Strategy, overzie je de samenhang en verwevenheid van multidisciplinaire vraagstukken bij de implementatie van digitale strategie in een organisatie. Je bent in staat om processen te definiëren, complexe digitale producten en bedrijfsmodellen te implementeren en om sturing en leiding te geven aan complexe veranderingsprocessen.